24 października - Światowy Dzień Walki z Otyłością

Środa, 24 Październik 2012
Małe Trójmiasto

Dzi­siaj czyli 24 paź­dzier­nika obcho­dzimy Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Walki z Oty­ło­ścią. Znany jest także pod nazwą Świa­to­wego Dnia Walki z Oty­ło­ścią. W tym dniu Unia Euro­pej­ska zwraca szcze­gólną uwagę na pro­blem oty­ło­ści społeczeństwa.

Cie­kawa ini­cja­tywa. Ale tak naprawdę to od nas zależy to jak wyglą­damy i jak się czu­jemy. To my odpo­wia­damy za to co i ile jemy. Co może Unia Euro­pej­ska? Nikogo nie zmusi do odchu­dza­nia. To powinno wyjść od nas. To my musimy czuć, że chcemy się odchudzać.

Unia Euro­pej­ska może jedy­nie to uła­twić. Może przez zakaz reklamy nie­zdro­wych i szyb­kich prze­ką­sek? Może przez usta­no­wie­nie lep­szych i bar­dziej rygo­ry­stycz­nych norm żywie­nio­wych? Bo to co teraz nazywa się szynką czy parów­kami to tak naprawdę woda lub che­mia. Więc gdyby jedze­nie było natu­ralne, wtedy pro­blem oty­ło­ści mógłby być zde­cy­do­wa­nie mniejszy.

Według raportu WHO: z kwiet­nia 2006 roku doty­czą­cego wystę­po­wa­nia nad­wagi i oty­ło­ści wśród Euro­pej­czy­ków sza­cuje się, że nad­wagę (BMI 25 — 29,9 kg/m2) ma 25 — 75% ludzi czyli około 400 mln osób. Nato­miast oty­łość (BMI > 30 kg/m2) wystę­puje wśród 30% Euro­pej­czy­ków, czyli u 130 mln ludzi. Powyż­szy raport prze­wi­duje, że w 2010 roku w Euro­pie będzie ponad 150 mln oty­łych osób. Obec­nie śred­nie BMI dla Euro­pej­czy­ków wynosi 26,5 kg/m2.

A swoją drogą dla­czego tylko Dzień Walki z Oty­ło­ścią? A dla­czego nie mie­siąc, rok lub dekada? Czyżby dłuż­szy czas trwa­nia takiej akcji godziłby w czy­jeś inte­resy? Warto się nad tym zastanowić.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020