Absolutorium dla Prezydenta Wejherowa!

Środa, 28 Czerwiec 2017
Wejherowo

Podczas sesji Rady Miasta Wejherowa w dniu 27 czerwca b.r. Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt otrzymał absolutorium za rok 2016 przy poparciu zdecydowanej większości 17 radnych, 1. głosie sprzeciwu oraz 3. głosach wstrzymujących.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2016 rok a Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Prezydent realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Pozytywną opinię wyraziła również Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa. Absolutorium poprzedziła dyskusja na temat realizacji ubiegłorocznego budżetu, następnie  radni debatowali nad pozostałymi uchwałami.

Pozytywny bilans ubiegłorocznych dokonań

Przedstawiając obszerne sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 rok prezydent Krzysztof Hildebrandt poinformował, że zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 198 583 878 zł zostały wykonane w kwocie 198 049 489 zł. Natomiast wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 211 587 151 zł zostały zrealizowane w wysokości 201 007 796 zł. Zadłużenie miasta na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji  wyniosło 47 140 710,-zł co stanowi 23,8% wykonanych dochodów ogółem i jest jednym z niższych wskaźników zadłużenia w Polsce.

Prezydent podkreślił, że miniony rok, zgodnie z zapowiedzią, obfitował w dalszą  budowę i modernizacją ulic we wszystkich częściach miasta. Przede wszystkim zakończono pierwszą część I-go etapu budowy bezkolizyjnego powiązania drogowego Węzła ZRYW realizując w pełnym zakresie odcinek drogowy z dwoma rondami od ul. Patoka od ul. Gryfa Pomorskiego i Necla do ul. Stefczyka. W 2016 roku wybudowana został ulica Brzozowa, przebudowane zostały ulice Dolna i Okrężna, rozpoczęto przebudowę ulic Westerplatte i Paderewskiego. We fragmentach ulic Kotłowskiego, św. Anny, Bocznej oraz łączniku pomiędzy ul. Konopnicką i Stefczyka wykonano oświetlenie. Powstał system bezpiecznego przejścia dla pieszych w okolicy Filharmonii Kaszubskiej i parking przy ZS nr 3 przy ul. Nadrzecznej . Wybudowane zostały zatoki autobusowe w ul. Nadrzecznej i Lelewela oraz odcinek ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sobieskiego. Utwardzono płytami drogowymi ulice gruntowe na długości 945 mb i powierzchni5370 m²- nawierzchnie te powstały na ulicach: Złotej, Spokojnej, Szczęśliwej, Krzywej i na łączniku pomiędzy ul. Okrężną i ul. Lelewela. Wspólnie z Powiatem Wejherowskimzrealizowano  przebudowę ulicy 12-go Marca oraz przekazano pomoc finansową na remonty chodników, np. na ul. Kościuszki.

Ponadto wybudowano zadaszenie istniejącego sezonowego lodowiska zlokalizowanego przy ZS 3 w Wejherowie przy ul. Nanickiej.

Powstały kolejne dokumentacje projektowe: połączenia ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką, budowy odcinka ul. Staromłyńskiej, budowy ul. Karnowskiego, układu drogowego Osiedle    Przyjaźni - ul. Inwalidów Wojennych, przebudowy skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo), parkingu przy ul. Reformatów oraz dalsze prace projektowe budowy metropolitalnego węzła integracyjnego przy węźle drogowym „KWIATOWA”. Powstało również wiele innych projektów nie drogowych np. "Kajakiem przez Pomorze", boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego, hali kortów tenisowych przy ul. Kalwaryjskiej czy zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Hotelu Bliza.

Prezydent zaznaczył, że istotną pozycją w roku 2016 był Budżet Obywatelski, dzięki któremu  powstał  plac zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie oraz plac zabaw, boisko do piłki plażowej ze scenę muzyczną i oświetleniem przy wiacie piknikowej na osiedlu Fenikowskiego. Wykonano również prace projektowe Skate Parku przy ul. Konopnickiej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania pn. „Aktywna Nanicka: tenis – siatka – kosz”.

Prezydent omówił także szeroki wachlarz realizowanych zadań m.in. w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz kultury, promocji, rekreacji i sportu.

Rok 2016 był bardzo dobrym rokiem

- Dziękuję bardzo! 17 głosów poparcia, to bardzo dobry wynik – powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt po uzyskaniu absolutorium dziękując za tak duże poparcie. – Jesteśmy w bardzo trudnym czasie dla miasta Wejherowa, ale z taką Radą  jestem w stanie zrobić nawet najtrudniejsze rzeczy. To wszystko będzie służyło naszemu miastu i wszystkim mieszkańcom.

Udzielając wywiadu mediom prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt powiedział, że udzielone absolutorium jest dla niego dużą mobilizacją do podjętych wyzwań i wierzy, że praca w tak dobrym zespole radnych i współpracowników pozwoli zrealizować zaplanowane inwestycje i dodał:

- Rok 2016 był bardzo dobrym rokiem. Był to rok historyczny, bo rozpoczęliśmy najważniejsze inwestycje dla miasta, czyli węzły drogowe. Kolejne lata, to będzie ciąg bardzo ważnych i kosztownych inwestycji, które zmienią kształt i oblicze Wejherowa na przyszłość. Cieszę się, że mam partnerów w Radzie Miasta, z którymi razem pokonamy wszystkie trudności i zrealizujemy te niezwykle kosztowne inwestycje. Duże podziękowania kieruje również w stronę pracowników Urzędu i wszystkich jednostek, którzy swoim zaangażowaniem i pracą przyczynili się do zmian w naszym mieście.

O innych uchwałach przyjętych podczas sesji napiszemy w następnej publikacji.

Komentarze
Reklama