Budżet Wejherowa na 2017

Wtorek, 20 Grudzień 2016
Wejherowo

Budżet miasta na rok 2017 zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta to bez wątpienia budżet zapewniający nie tylko normalne funkcjonowanie miasta, ale przede wszystkim jego rozwój. Szczególny nacisk został położony na budowę węzłów drogowych łączących południową i północną część miasta. Radni przyjęli budżet znaczącą większością głosów: 19 radnych za, nikt się nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu (radni Teresa Skowrońska, Grzegorz Skowroński).

Przyszłoroczne dochody wyniosą 189 399 474 zł, natomiast wydatki 185 624 837 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 3 774 637 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych.

Rada Miasta podjęła również prawie jednomyślnie (20 radnych za, 1 przeciw – radny Arkadiusz Szczygieł, nikt się nie wstrzymał od głosu) bardzo ważną uchwałę o wskazaniu budowy Węzła Śmiechowo (Zryw) i Węzła Wejherowo (Kwiatowa), jako strategicznych inwestycji priorytetowych, na które w pierwszej kolejności mają zostać przeznaczone środki finansowe w roku 2017 i kolejnych budżetach miasta. Na powyższe inwestycje prezydent zdobył już środki zewnętrzne, jest szansa na kolejne znaczące dotacje, jednak na te zadania zostaną przeznaczone znaczące środki własne z budżetu Wejherowa.

Harmonijny rozwój miasta

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:

- Przyjęcie budżetu Wejherowa na rok 2017 to konsekwencja naszej wspólnej historycznej decyzji, dotyczącej rozpoczęcia budowy bezkolizyjnych węzłów komunikacyjnych łączących północną i południową część miasta. Żadna z dotychczasowych Rad Miasta Wejherowa nie podjęła się tak dużego, tak bardzo kosztownego i wymagającego wielu wyrzeczeń ze strony miasta wyzwania.  W mojej opinii budżet na 2017 rok to trudny budżet w historii samorządu wejherowskiego - wymagający konsekwencji, dyscypliny finansowej i dużych oszczędności. W roku 2017 w ramach kontynuacji budowy Węzła Śmiechowo (Zryw) wykonamy kolejne rondo po północnej stronie miasta i dalsze drogi wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem drogowym, zbiornikiem retencyjnym i łącznicami do drogi krajowej nr „6” za kolejne 9 mln zł. Jesteśmy gotowi do drugiej najważniejszej inwestycji w Wejherowie, czyli budowy Węzła Wejherowo (Kwiatowa). W konsekwencji na inne cele będzie mniej pieniędzy, jednak pomimo tych wielkich inwestycji wygospodarowane zostaną i zabezpieczone środki także na dotacje dla organizacji pozarządowych, na sport i kulturę, dokończona zostanie realizacja wszystkich zadań z dotychczasowych budżetów obywatelskich, będziemy kontynuowali budowę ulic z płyt drogowych. Chcę, aby Wejherowo rozwijało się harmonijnie.

Zadania inwestycyjne na 2017 rok (zaplanowana została kwota blisko 14 mln zł):

- zakończenie roboty budowlane pierwszego etapu Węzła Śmiechowo (ZRYW) za ok. 9 mln zł),

- rozpoczęcie budowy Węzła Wejherowo (KWIATOWA),

- przebudowa ul. Westerplatte,

- budowa ul. Ofiar Grudnia,

- realizacja Parku Cedron (zielony plac z urządzeniami rekreacyjnymi dla dzieci, młodzieży i osób starszych w centrum miasta) w ramach dalszej rewitalizacji śródmieścia,

- dokończenie robót w Parku Miejskim (w ramach rewitalizacji śródmieścia): remont stawu, kanałów, mostku, rozbudowę siłowni i budowę nowej toalety,

- kontynuacja modernizacji sieci oświetlenia ulicznego,

- dalsza przebudowa kanalizacji deszczowej oraz systemów oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji.

- nadal będą realizowane kolejne zadania w ramach programu likwidacji niskiej emisji (program KAWKA) dla kolejnych budynków za łączną kwotę 784 000 zł, termomodernizacja budynków komunalnych,

- rozpocznie się budowa pierwszego budynku socjalnego na Górce Bolszewskiej.

Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 690 tys. zł:

- Aktywna Nanicka – tenis – siatka – kosz – budowa boiska wielofunkcyjnego – 160 tys. zł.

- Budowa PARKOUR – w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego przy hotelu Bliza – 130 tys. zł.

- Budowa pełnowymiarowego boiska "Na Wazie" w Śmiechowie– roboty ziemne 200 tys. zł.

- Centrum Sportu Tytani – 200 tys. zł.

Zadania obecne projektowane:

- przygotowanie dokumentacji dla nowego odcinka ul. Karnowskiego wraz z przebudową starej Karnowskiego i budową 3 rond (w ul. Przemysłowej, Karnowskiego i Granicznej),

- dokończenie projektowania ciągu pieszego wzdłuż ul. Sobieskiego oraz ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż Cedronu do ul. Rzeźnickiej w ramach Turystycznego Szlaku Północnych Kaszub,

- kontynuacja projektowania przebudowy ul. Staromłyńskiej,

- dokończenie projektowania wieży widokowej wraz z kolejką linową .

Nowe prace projektowe:

- projekt budowy nowego połączenia od Węzła Działki do ul. Łęgowskiego wraz z włączeniem do ul. Łęgowskiego,

- projekt sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2.

Oświata

Zgodnie z zapowiedzianą reformą najprawdopodobniej od 1 września 2017 r. rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów. Sześcioletnie szkoły podstawowe z mocy prawa przekształcą się w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dotychczasowe gimnazja trzeba będzie przekształcić albo w szkołę podstawową, albo w liceum. Pierwszym etapem będzie zaplanowanie i wdrożenie niezbędnej korekty sieci szkolnej.

Edukacja i wychowanie od lat stanowi największy udział w wydatkach bieżących. Budżet oświaty na rok 2017 zaplanowano w wysokości 57.673.356 zł, natomiast wstępna subwencja ogólna - część oświatowa to kwota 35.659.436 zł. Miasto subwencję uzupełni środkami własnymi w wysokości 22.013.920 zł. Zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 31% całości budżetu.

W budżecie miasta na 2017 r. zabezpieczono środki na sport, kulturę, pomoc społeczną
i organizacje pozarządowe.

Komentarze
Reklama