Dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne

Środa, 23 Maj 2012
Wejherowo

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie IV-VI 2012 r.

Matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju i czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób, złożony w terminie do 31 maja 2012 r.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, NIE są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Komentarze
Reklama