II Konkurs Kompozytorski na kolędę kaszubską.

Środa, 11 Marzec 2020
Wejherowo

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na Kolędę Kaszubską. Kompozytorzy mogą tworzyć do wybranego tekstu Eugeniusza Pryczkowskiego. Czas zgłoszeń upływa z końcem 2020 roku.

REGULAMIN

II Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na kolędę kaszubską

Organizator:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo

Partnerzy: (organizatorzy II Pomorskiego Przeglądu Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia w Lęborku): Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/ Lębork, Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku, Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła oraz Lęborskie Centrum Kultury FREGATA.

Cele Konkursu:

1.         Popularyzacja języka kaszubskiego poprzez tworzenie nowych utworów w języku kaszubskim.

2.         Promocja umiejętności i talentów kompozytorskich.

3.         Pomnażanie dorobku kaszubskiej kultury muzycznej.

Zasady Konkursu:

Komisja oceniająca, powołana przez Organizatora będzie brać pod uwagę wyłącznie utwory oryginalne, nigdzie wcześniej nie prezentowane, nie wykonywane publicznie i nie nagradzane na innych konkursach, zgłoszone przez ich autorów. Kompozytor może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 utwory.
Oceniane będą kompozycje przeznaczone na głos z akompaniamentem (wystarczy opatrzyć linię melodyczną funkcjami harmonicznymi), do tekstów wskazanych i udostępnionych przez Organizatora, (teksty autorstwa Eugeniusza Pryczkowskiego - w załączniku do Regulaminu).  
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania zgodności akcentów muzycznych z akcentami właściwymi dla języka kaszubskiego – pliki z nagraniem właściwej  wymowy stanowią załącznik do Regulaminu.
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania Pracy Konkursowej w formacie PDF wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia (druk dostępny na stronie internetowej Organizatora) na adres: dm@muzeum.wejherowo.pl  
Pracę Konkursową należy opisać wyłącznie PSEUDONIMEM podanym w Karcie Zgłoszenia, bez wskazania imienia i nazwiska Autora. Dane kontaktowe (imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu), zawrzeć należy w korespondencji mailowej.
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2020 roku.
Prace, które wpłyną po terminie lub nie będą opisane zgodnie z Regulaminem nie będą uwzględniane.
Zgłoszone do konkursu kompozycje będą oceniane przez Jury, powołane przez Organizatora.
Przewidywana nagroda główna wyniesie 1000 zł brutto.
Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2021 roku podczas II Pomorskiego Przeglądu Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia w Lęborku. O przyznaniu nagród i terminie uroczystości zostaną poinformowani niezwłocznie po otrzymaniu protokołu Jury konkursu.  Laureaci konkursu mają obowiązek uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.
Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych kompozycji. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z utworów, uczestnik konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie związane z roszczeniami takich osób.
Laureaci konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie       zgłoszonych do konkursu utworów, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym prawo pierwodruku.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne upowszechnianie zgłoszonych utworów w ruchu śpiewaczym oraz w celach edukacyjnych przez Organizatora. 
Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Klauzuli       informacyjnej stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego regulaminu oraz akceptacją jej treści, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią zał. do niniejszego regulaminu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyn.
 

Kontakt:

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Działu Muzyki, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tel. (58) 672 29-56, e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl

Informacje, szczegóły:

https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/konkursy/konkurs-kompozytorski-na-kolede-kaszubska/ii-konkurs-kompozytorski-na-kolede-kaszubska-zapraszamy/

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020