Konurs na stanowisko dyrektora

Czwartek, 12 Maj 2011

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi, przy ul. Stoczniowców 6

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która: a) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, d) uzyskała: - w okresie 5 lat przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy lub   - w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego albo - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego), e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z  późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne, g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie, i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.); 2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z  2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego; 3) do udziału w konkursie może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która: a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, b) ukończyła studia magisterskie, c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, f) spełnia wymagania określone w pkt 1b, 1e, 1g i 1i. 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi; 2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata; 3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o  którym mowa w pkt 3; 5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w  tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o  ubezwłasnowolnienie; 8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z  późn. zm.); 10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i  ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o  dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 z późn. zm.). 11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w  przypadku nauczyciela; 12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o  której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i  nauczyciela akademickiego; 14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i  korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora; 3. Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4, 5, 11 i 12 (w przypadku gdy w ofercie na stanowisko dyrektora przedłożono jedynie kopie poświadczone przez kandydata). 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem \"Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi \", w terminie do 27 maja 2011 r., osobiście w  Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rumi, 84 – 230 Rumia, ul. Sobieskiego 7. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Rumi. 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Rumi. 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020