Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r.

Środa, 9 Marzec 2011

Spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24. Jest to spis wyjątkowy, zarówno ze względu na zastosowaną metodykę zbierania danych, jak i z uwagi na fakt, że jest to pierwszy spis powszechny ludności i mieszkań realizowany od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

NSP 2011 obejmuje osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania i mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.Spis nie obejmuje szefów ani cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin ani innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz mieszkań, budynków, obiektów ani pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Cel spisu- zebranie informacji o liczbie ludności Polski oraz sytuacji demograficznej – poszczególnych jednostek podziału terytorialnego kraju;- poznanie zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznie;- zebranie informacji o liczbie i strukturze gospodarstw domowych i rodzin (ich wielkości i składzie) oraz ich warunkach domowych;- uzyskanie informacji społeczno-ekonomicznych w tym poziomie wykształcenia, aktywności ekonomicznej, dojazdach do pracy oraz źródłach utrzymania ludności;- zbadanie zjawiska migracji ludności;- zebranie informacji niezbędnych do porównań międzynarodowych oraz wynikających z zobowiązań Polski wobec UE oraz ONZ

Metody spisu:Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych.Spis będzie realizowany metodą mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym w następującej kolejności:- pobranie danych z systemów informacyjnych- samopis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych systemów informacyjnych, trwa w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.- wywiad telefoniczny przeprowadzony przez ankietera statystycznego, trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.- wywiad przeprowadzony przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego, trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.,

Samospis internetowyFormularz można wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania. Można go uzupełniać etapami, dowolnego dnia o dowolnej porze. Wprowadzone dane są zapamiętywane. Jeśli nie wypełnisz formularza do końca, wyjdź z aplikacji przyciskiem wyloguj.Jeśli chcesz ponownie uruchomić formularz, wpisz PESEL i zapamiętane hasło.Jeśli nie masz dostępu do Internetu, a chcesz dokonać samopisu, otrzymasz program w najbliższym biurze spisowym zlokalizowanym w Urzędzie Miasta/Gminy/Dzielnicy lub w Urzędzie Statystycznym.Krok po kroku:1. Uruchom przeglądarkę internetową2. Wejdź na stronę http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl3. Wybierz zakładkę Formularze spisowe4. Wybierz formularz indentyfikacyjny5. Wpisz swoje dane oraz zdefiniuj hasło dostępu6. Wpisz we wskazane miejsce kod z obrazka7. Zaloguj się i przystąp do wypełniania formularza spisowego

NSP 2011 kończy się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 24.00.

W dniach od 1 do 11 lipca 2011 roku na terenie całego kraju zostanie zrealizowany w drodze wywiadu telefonicznego spis kontrolny mający na celu sprawdzenie kompletności przeprowadzonego spisu, poprawności uzyskanych danych oraz ich zgodności ze stanem faktycznym. Spis kontrolny obejmie osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu i również zostanie przeprowadzony na formularzach elektronicznych.

Informacje na stronach: www.stat.gov.pl; www.bip.wejherowo.pl(zakładka Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań)

Komentarze
Reklama