Nauka języka kaszubskiego w rękach rodziców i nauczycieli

Piątek, 15 Kwiecień 2011

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli na temat możliwości nauczania języka kaszubskiego. Spotkanie zorganizował Henryk Kanczkowski - prezes wejherowskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przy współpracy z Radosławem Kamińskim, dyrektorem muzeum.

Henryk Kanczkowski - prezes Zarządu Oddziału ZKP w Wejherowie

W spotkaniu wzięła udział spora grupa nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych z terenu miasta Wejherowa i okolic. O zasadach organizacji nauczania języka kaszubskiego i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel mówiły przedstawicielki Zarządu Głównego ZKP - Danuta Pioch i Lucyna Radzimińska.

Jak zapewnia prezes Zarządu Oddziału Henryk Kanczkowski było to ważne spotkanie, bo udało się osiągnąć cel, jakim było zapoznanie wszystkich zainteresowanych z potrzebą i możliwościami nauczania języka kaszubskiego. Uczestników spotkania zapoznano z odpowiednimi przepisami w  tym zakresie m. in. z Ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) a także z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i  językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. Nr 214, poz. 1579 z 2007 r.).- Najważniejsze, że można otrzymać pieniądze na ten cel z Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci dodatkowo naliczanej subwencji oświatowej, - mówi Henryk Kanczkowski.

Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształtowania uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i  językowej, mogą być dofinansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Naukę w  szkole organizuje w szkołach dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców ucznia, składany na zasadzie dobrowolności, w terminie do 30 kwietnia - rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. Dz.U. z dnia 16 listopada 2007 r.

- Mam do czynienia z wieloma rodzicami, którzy zachęcają dzieci do nauki języka kaszubskiego i pytają o taką możliwość. Brakuje nauczycieli mającymi przygotowanie do nauki tego języka, którzy podjęli by się tego trudu. A kaszubski, jak każdy język, wymaga przygotowania i odpowiednich studiów - mówi Adam Klein, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie.

Uczestniczący w spotkaniu zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz powiedział, iż cieszy go zainteresowanie tym tematem i chęcią dyrektorów wprowadzenia do szkół nauki języka kaszubskiego. Trzy lata temu bowiem z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i władz miasta próbowano zorganizować w  szkołach naukę kaszubskiego, ale wówczas było nikłe zainteresowanie rodziców i uczniów. Działacze kaszubscy chcieliby, aby nauka języka kaszubskiego w szkołach ruszyła w tym roku od 1 września. Aby było to możliwe jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego odpowiednia ilość rodziców musi wyrazić pisemną zgodę, żeby ich dziecko mogło uczestniczyć w tych zajęciach.- Wszystko zatem w rękach rodziców i nauczycieli - dodaje Bogdan Tokłowicz.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020