Odbyła się 30. sesja Rady MIasta Gdyni

Czwartek, 25 Kwiecień 2013
Gdynia

24 kwietnia 2013 r. odbyła się XXX w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni podjęli 10 uchwał, a także przyjęli trzy rezolucje.

Rezolucje

- Radni przyjęli dwie rezolucje tej samej treści, skierowane do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a także Marszałka Województwa Pomorskiego:

Obserwując dynamikę rozwoju naszego województwa oraz porównując ją z warunkami rozwoju niektórych innych regionów Polski, widzimy wyraźnie, że czynnikiem, który istotnie osłabia atrakcyjność inwestycyjną jest słaby stan infrastruktury drogowej. Zdajemy sobie sprawę, że pilna budowa nowych dróg i udrażnianie komunikacji lądowej są dla Pomorzan sprawą absolutnie kluczową. Nie tylko ze względu na troskę o napływ inwestycji, ale też o jakość życia mieszkańców regionu, którzy - w sposób charakterystyczny dla metropolii - nierzadko codziennie pokonują wielodziesięciokilometrowe trasy do i z pracy.

Mając na uwadze potrzeby całego województwa i dostrzegając pilność rozlicznych inwestycji drogowych, w tym Trasy Kaszubskiej, czujemy się mimo wszystko szczególnie odpowiedzialni za północną część naszego regionu. Za niezwykle palącą uznajemy potrzebę rozpoczęcia realizacji budowy OPATu, czyli Obwodnicy Północnej Aglomeracji trójmiejskiej. Zwracamy uwagę, że OPAT:
- będzie istotnym elementem infrastruktury turystycznej i portowej całego Pomorza;
- poprawi parametry komunikacyjne północnej części województwa;
- usprawni komunikację z zachodnią częścią kraju oraz dojazd do i z granicy z Niemcami;
- z powyższego wynika, że charakter planowanej drogi ewidentnie jest ponadlokalny, a zatem realizowany winien być przez państwo, a nie przez samorząd terytorialny.

Z tych powodów wnosimy, by Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uwzględnił OPAT w planach budowy dróg, jako bardzo istotny element krajowej sieci drogowej./Z tych powodów wnosimy, by Marszałek Województwa Pomorskiego formułując regionalne strategie i programy rozwoju uwzględniał w nich wagę i potrzebę realizacji Obwodnicy Północnej.

- Radni przyjęli rezolucję skierowaną do Związku Miast Polskich - stanowisko ws. specjalnych zabezpieczeń socjalnych dla wójtów, burmistrzów i prezydentów:

Rada Miasta Gdyni apeluje do Związku Miast Polskich o zaprzestanie promowania rozwiązań zmierzających do objęcia wójtów, burmistrzów i prezydentów specjalnymi przywilejami, w postaci dodatkowych zabezpieczeń socjalnych, na wypadek utraty przez nich stanowisk pracy.

Naszym zdaniem sytuacja wójta, burmistrza lub prezydenta, który utracił swoją posadę w wyniku niekorzystnego dla niego wyniku wyborów, nie różni się od sytuacji kogokolwiek, kto stracił pracę. Zarówno byli włodarze gmin, jak i wszyscy tak zwani zwyczajni obywatele, stają w takim momencie przed wyzwaniami, które niesie ze sobą rynek pracy.

W związku z tym nie znajdujemy żadnego uzasadnienia dla wprowadzenia w Polsce przepisów prawa, nadających grupie zawodowej polityków samorządowych dodatkowych, w porównaniu do innych obywateli, zabezpieczeń socjalnych. Na gruncie bliskiej nam idei równości obywateli wobec prawa, nie godzimy się na pomysły nadawania tej grupie zawodowej jakichkolwiek szczególnych uprawnień czy przywilejów. Uważamy, że wobec samorządowców powinny być stosowane takie same standardy, jak wobec wszystkich Polaków. Sprzeciwiamy się tworzeniu nowej kategorii emerytów - byłych wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę Związkowi Miasta Polskich, że postulowanie i forsowanie takich rozwiązań szkodzi wizerunkowi wszystkich samorządowców w Polsce. Bulwersując opinię publiczną i tworząc fałszywy obraz, że ta inicjatywa Związku jest stanowiskiem większości środowiska samorządowego, wyrządzona zostaje szkoda idei samorządu w Polsce.

Korzystając z obecności przedstawiciela gdyńskiego samorządu we władzach Związku Miast Polskich, apelujemy o zajęcie przez Związek oczekiwanego przez nas stanowiska w niniejszej sprawie.

Wśród uchwał przyjętych przez Radę Miasta Gdyni znalazły się m.in.:

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej.

Granice obszaru obejmują część tzw. Kaczych Buków i przebiegają: od północy, wschodu i południa - wzdłuż granicy terenów leśnych i ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż lasu; od zachodu - wzdłuż planowanej ulicy lokalnej - ul. Świętokrzyskiej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tej części dzielnicy Wielki Kack został uchwalony przez Radę Miasta Gdyni w czerwcu 2007 r. W styczniu 2010 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany planu. Sporządzenie zmiany planu zostało przewidziane w programie prac planistycznych na lata 2011-2014. Jej konieczność jest spowodowana dokonaną korektą wydzieleń geodezyjnych, co spowodowało brak dostępu do drogi publicznej działek budowlanych. Zmiana związana jest również z wnioskiem właścicieli wymienionej w uchwale działki, którzy planują na niej inwestycję, polegającą na budowie osiedla - zespołu 58 domów jednorodzinnych wolno stojących.

Przewidywane w planie rozwiązania są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, które określa obszar planu jako strefę funkcjonalną miejską i przewiduje w jej obrębie tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej.

Granice obszaru objętego zmianą planu przebiegają: od północnego zachodu - wzdłuż zabudowy przy ulicach Skośnej i Nocznickiego, od wschodu - wzdłuż zabudowy przy ulicach Szczeblewskiego, Suchanka, Mokwy i Okrętowej, od południa - wzdłuż ul. Skośnej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tej części dzielnicy Redłowo został uchwalony przez Radę Miasta Gdyni w październiku 2005 r. Wymaga on zmiany w celu skorygowania błędnego określenia dojazdów do wymienionych w uchwale terenów, dostosowania zapisów dotyczących lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej do obecnie obowiązujących przepisów oraz sprostowania omyłek pisarskich.

Przewidywane w zmianie planu rozwiązania są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, które określa rejon objęty zmianą planu jako strefę miejską; w zakresie struktury funkcjonalnej przeznaczenia terenu przewiduje tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej.

Gdyńskie kąpieliska

- Radni podjęli uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2013.

Wykaz gdyńskich kąpielisk:
- kąpielisko Gdynia Śródmieście - 200 m linii brzegowej;
- kąpielisko Gdynia Redłowo - 200 m linii brzegowej;
- kąpielisko Gdynia Orłowo - 100 m linii brzegowej;
- kąpielisko Gdynia Babie Doły - 100 m linii brzegowej.

Kąpieliska zostaną otwarte 21 czerwca. Sezon potrwa do 31 sierpnia.

Pomorski Trójkąt Wiedzy i BioBaltica

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do spółki i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym BioBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Całość udziałów Gmina Miasta Gdyni obejmuje i pokrywa wkładem pieniężnym w kwocie 225 tys. zł.

Gmina Gdynia, wspólnie z Gminą Gdańsk i Samorządem Województwa Pomorskiego oraz wyższymi uczelniami, od wielu miesięcy uczestniczy w pracach inicjatywy "Pomorski Trójkąt Wiedzy". Jej celem jest zdefiniowanie, pozyskanie finansowania i realizacja kluczowych projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki metropolii, regionu i kraju.

Jako narzędzie realizacji polityki rozwoju innowacyjności prowadzonej przez samorządowe władze publiczne, działające w strategicznym partnerstwie z uczelniami, została wskazana BioBaltica Sp. z o.o.

BioBaltica jest obecnie spółką trzech kluczowych uczelni Pomorza (Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański), Samorządu Województwa i Samorządu Miasta Gdańska. Jej misją jest utworzenie w Metropolii Trójmiejskiej i całym województwie pomorskim sprzyjających warunków do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie powstania efektywnych mechanizmów transferu wiedzy z uczelni i ośrodków badawczych do przedsiębiorstw.

Spółka powstała w 2008 r. pod nazwą "Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej" Sp. z o.o. W 2009 r. nazwa podmiotu została zmieniona na BioBaltica Sp z o.o. Do głównych celów spółki należy efektywne zarządzanie siecią innowacji i dostarczania wiedzy na temat istniejących i pojawiających się możliwości rozwojowych. Ponadto, spółka ma potencjał, aby pełnić rolę koordynatora procesów innowacyjnych w województwie pomorskim, z uwagi na zaangażowanie podmiotowe kluczowych uczelni wyższych regionu.

Zasadne jest przystąpienie Miasta Gdyni do spółki realizującej kluczowe zadania w zakresie rozwoju gospodarczego Gdyni i regionu.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020