Sesja budżetowa w Wejherowie już w poniedziałek

Niedziela, 21 Grudzień 2014
Wejherowo
22 grudnia br. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie III zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. Będzie to tzw. sesja budżetowa, na której radni miejscy zadecydują o ostatecznym kształtem budżetu miasta Wejherowa na 2015 rok. 
 
Najpierw radni podejmą uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa. W trakcie pracy nad budżetem miasta  radni zostaną zapoznani z projektem uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta Miasta, po czym nastąpi wygłoszenie opinii komisji stałych, odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii komisji i odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po dyskusji nad projektem budżetu i naniesieniu poprawek wniesionych przez radnych odbędzie się głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. Radni podejmą również uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa. 
 
W porządku obrad sesji przewidziane jest przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej do ustalenia zasad dalszego funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku ze zmianami przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz pakiet uchwał dotyczących nieruchomości. Ponadto radni przyjmą m.in. uchwałę w sprawie zaliczenia dróg w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych i ustalenia trasy ich przebiegu, a także uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” oraz w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”. 
Komentarze
Reklama