Sesja z akcentem Budżetu Obywatelskiego

Środa, 15 Marzec 2017
Wejherowo

Udzielenie odpowiedzi w ustawowym terminie na dwie skargi, jakie wpłynęły do Rady Miasta Wejherowa, spowodowało konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miasta. W porządku obrad znalazło się przy tym kilka uchwał, które dla dobra mieszkańców zostały rozpatrzone i przyjęte bez zbędnej zwłoki. 

Obie skargi, jako wnioski o zmianę naruszenia prawa, po ich gruntownym rozpatrzeniu przez radnych zostały uznane jako bezzasadne i odrzucone większością głosów. Jedna ze skarg dotyczyła rozbiórki pawilonu handlowego w ul. Kwiatowej, gdzie planowana jest budowa Węzła Wejherowo (Kwiatowa). Skarżąca nie była właścicielką gruntu, na którym stoi pawilon, a jedynie dzierżawcą (właścicielem jest PKP). Druga skarga próbowała podważyć zarzuty pokontrolne dotyczące zasad prowadzenia przedszkola niepublicznego, które jak się okazało, nie znalazły uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok

W trakcie sesji skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz przedstawił zmiany w budżecie miasta na 2017 rok informując, że  w związku ze zwiększonymi przychodami o 4 740 545 zł, zostały zwiększone również wydatki o kwotę 4 650 301 zł. Zaś dochody budżetowe zmniejszono o 90 244 zł. W zaplanowanych wydatkach na drogi zwiększono m.in. o kwotę 1 mln zł na budowę dwóch rond w ul. Ofiar Piaśnicy, w ramach budowy ul. Karnowskiego oraz o 1 mln zł na przebudowę ulic Westerplatte i Paderewskiego. Dodatkowe 220 tys. zł przeznaczono na remonty i konserwację dróg  gminnych. W zakresie gospodarki mieszkaniowej o kwotę 980 tys. zł zwiększono wydatki na rozbiórki budynków, pokrycie kosztów eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych, dostawę mediów do lokali komunalnych itp. Natomiast zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe spowodowało zwiększenie wydatków o kwotę 450 tys. zł. O kwotę 800 tys. zł zwiększono wydatki na pielęgnację zieleni miejskiej, w tym karczowanie i wycinkę drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i koszenie trawników.  Ponadto o 81 tys.  zł zwiększono środki na wymianę podłogi i wyłożenie wykładziny sportowej na całej powierzchni w ZS nr 2 i o 15,8 tys. zł przeznaczono więcej na zakup i montaż piłkochwytów wokół zespołu boisk sportowych ZS  nr 1. Również 100 tys.  zł więcej zaplanowano na zakup i wyłożenie nawierzchni sztucznej z polipropylenu w hali sportowej przy ZS nr 3.

Budżet Obywatelski nieco inaczej

Skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz przedstawiając zmienioną uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego powiedział, że zasadnicza zmiana polega na dostosowaniu harmonogramu miejskiego  do kalendarza, jaki jest przyjęty w Metropolii  Zatoki Gdańskiej, zwłaszcza w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Rumi.  Dzięki temu głosowania na zgłoszone projekty będą odbywały się w tym samym terminie, jak w miastach wchodzących w skład trójmiejskiej metropolii.

Skorzysta na tym Wejherowo, bo promocja BO prowadzona szeroko w mediach trójmiejskich przyczyni się do większego zainteresowania mieszkańców Budżetem Obywatelskim. Powinno to wpłynąć na   większy udział mieszkańców w głosowaniach oraz sprawniejsze przeprowadzenia wszystkich procedur. Nastąpiła też zmiana w zakresie granicy finansowej zgłaszanych projektów. W przypadku projektów miękkich ich wartość nie może przekroczyć 10 tys. zł, co spowoduje iż więcej projektów uzyska szanse na realizację.  Wartość projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Sprawa sprawdzania i weryfikacji projektów, zwłaszcza projektów inwestycyjnych, była przedmiotem dyskusji i wymiany poglądów na ten temat wśród radnych. Jak wyjaśnił prezydent Krzysztof Hildebrandt każdy projekt inwestycyjny wymaga ze strony Urzędu Miejskiego wniosku do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na realizację inwestycji. Nie ma problemu, jeśli właścicielem gruntu jest miasto. Jeśli jednak właścicielem gruntu  jest  np. spółdzielnia mieszkaniowa  lub wspólnota mieszkaniowa zachodzi potrzeba co najmniej zawarcia pisemnej umowy  i innych uzgodnień dotyczących m.in. utrzymywania nadzoru nad planowanym obiektem czy ponoszenia kosztów napraw i eksploatacji. Trzeba pamiętać, że co do zasady zgodnie z obowiązującymi przepisami urząd nie ma prawa realizować inwestycji na terenach, które nie są własnością miasta. Dlatego mieszkańcy zgłaszający projekty inwestycyjne muszą zrozumieć, że wymagają one szczegółowego sprawdzenia  przez Urząd Miejski warunków jego realizacji.  Nie  jest  to  w żadnym razie weryfikacja zasadności zgłaszanego  projektu, a jedynie jego technicznych i prawnych możliwości realizacji.

Inne sprawy

W związku z koniecznością zamknięcia przystanku autobusowego na ul. Gdańskiej, w związku z budową Węzła Śmiechowo (Zryw), prezydent K. Hildebrandt zaproponował alternatywne rozwiązanie komunikacyjne, czyli wydłużenie linii autobusowej nr 6. Podjęta w tym celu uchwała przewiduje przedłużenie tej linii od ronda w ul. Necla przy skrzyżowaniu z ul. Chmielewskiego w kierunku rond, które zostały wybudowane w ramach Węzła Zryw, tj. w skrzyżowaniu ul. Gryfa Pomorskiego i Patoka oraz skrzyżowaniu ulic Patoka i Stefczyka. Ma to na celu lepsze skomunikowanie osiedli z pozostałą częścią miasta, zwłaszcza  na potrzeby dzieci uczęszczających do szkoły. W sumie zostaną utworzone trzy nowe przystanki. Rozpoczęcie kursowania autobusu nr 6 po nowej trasie przewidziane jest pod koniec kwietnia br..

Radni podjęli także inne uchwały m.in. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  oraz w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Wejherowo. Podjęto także uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto. Podkreślić należy, że od 1 września 2017 roku wszystkie dzieci uczęszczające do "zerówki" będą miały zagwarantowaną po zajęciach lub przed nimi opiekę w szkolnej świetlicy.

W trakcie obrad uchwalono uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok a także określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz poinformował, że sesja zwyczajna zaplanowana jest na 25 kwietnia br. 

 

Komentarze
Reklama