VI Sesja Rady Miejskiej w Redzie

Piątek, 18 Marzec 2011

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie informuje, że dnia 24 marca br. (czwartek) o godz. 16.00 w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Puckiej 9 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.2. Ślubowanie nowo wybranych radnych.3. Sprawdzenie prawomocności obrad.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji(nr 5).6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.7. Informacja Burmistrza Miasta – interpelacje.8. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania Kierownika MiejskiegoOśrodka Pomocy Społecznej w Redzie z działalności Ośrodka za2010 rok /DRUK NR 1/.9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania i efektów realizacji w 2010 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Redzie /DRUK NR 2/.10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 3/.11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 4/.12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 5/.13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Redy/DRUK NR 6/.14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Redy, będących w dzierżawie na podstawie umów zawartych na okres 10 lat i zabudowanych przez dzierżawców na podstawie zezwoleń na budowę /DRUK NR 7/.15.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały na XIV/169/2000 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2000 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Redy na realizacje działalności kulturalnej, prowadzonych przez samorządowe instytucje upowszechniania kultury, sposobu jej rozliczania i kontroli /DRUK NR 8/.16.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2011 rok /DRUK NR 9/.17.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy na lata 2011-2024 /DRUK NR 10/. 18.Projekt uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Reda i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg /RDRUK NR 11/.19.Projekt uchwały o wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dotyczącej zmiany granic gminy Reda /DRUK NR 12/.20.Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Reda/DRUK NR 13/.21.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Cechowej, Puckiej, Wiejskiej, Jodłowej, Akacjowej i Kazimierskiej – w tym zmiany fragmentów planów miejscowych obowiązujących w tym rejonie /DRUK NR 14/.22.Interpelacje radnych.23.Wolne wnioski radnych i publiczności.24.Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591) pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego od wykonywania pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020