W tych zawodach pracy nie znajdziesz

Poniedziałek, 23 Kwiecień 2012
Powiat Wejherowski

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie opublikował doroczny raport na temat deficytowych i nadwyżkowych zawodów w powiecie. Pokazuje on, że najtrudniej o pracę sprzedawcom. Jednocześnie jest to profesja, w której występuje największa rotacja pracowników.

Analiza największych grup zawodowych wskazuje, że najliczniejszą z nich - spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie - są sprzedawcy. Razem z kasjerami (1172 osoby) stanowili oni aż 13,9 proc. ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych na koniec 2011 roku. Ze statystyk ponadto wynika, że w grupie tej rysuje się tendencja rosnąca.

Raport przygotowany przez wejherowski PUP powinien być swego rodzaju wskazówką dla Starostwa Powiatowego, które odpowiedzialne jest za system szkolnictwa. Powinien być pomocny w określeniu stopnia dopasowania poziomu, struktury i kierunków kształcenia zawodowego dla potrzeb występujących na lokalnym rynku pracy. Tego typu działania w przyszłości mogłyby zaspokoić potrzeby lokalnego rynku pracy, a jednocześnie przyczynić się do zmniejszenia ilości osób posiadających konkretnie wyuczony zawód, a mimo to wciąż pozostających bez pracy.

Warte przemyślenia mogą być również dane statystyczne dotyczące liczby osób długotrwale bezrobotnych. Wynika z nich, że również grupa zawodowa sprzedawców znajduje się na pierwszym miejscu (16,5 proc. ogólnej liczby osób pozostających w rejestrach osób bezrobotnych przez okres 12 i więcej miesięcy).

Na koniec 2011 roku w statystykach PUP w Wejherowie figurowało 595 absolwentów, co stanowiło 7,1 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród nich także prym wiodą sprzedawcy, stanowiący 10,4 proc. wszystkich zarejestrowanych absolwentów. Na drugim miejscu znajdują się technicy ekonomiści (5,7 proc.), a na trzecim technicy informatycy (5,4 proc.). Z obserwacji lokalnego rynku pracy i ofert pracy napływających do PUP wynika jednak, że na dzień dzisiejszy rynek pracy nie jest wstanie wchłonąć znacznej liczby absolwentów tychże kierunków i specjalności.

W rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu wejherowskiego w 2011 roku wyodrębniono 134 zawody deficytowe, 873 zawody nadwyżkowe oraz 37 zawodów zrównoważonych.

Zawodem deficytowym jest zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawody deficytowe w 2011 roku stanowiły 13 proc. ogółu zawodów. Najbardziej poszukiwani byli brukarze, operatorzy koparki, kierowcy ciągnika siodłowego, floryści, agenci ubezpieczeniowi, spawacze metodą MAG, glazurnicy, monterzy sieci wodnych i kanalizacyjnych, szpachlarze, zbrojarze, architekci wnętrz, tynkarze, monterzy izolacji budowlanych. Wyniki te wskazują, że powiat wejherowski w ostatnim czasie prężnie rozwinął się w kierunku budowlanym. Rozliczne inwestycje budowlane i drogowe generują bardzo wysoki popyt na zawody z tej kategorii.

Zawody zrównoważone to takie, na które zapotrzebowanie na rynku pracy odpowiada liczbie osób poszukujących pracy w tych zawodach. W 2011 roku stanowiły one 3 proc. ogółu zawodów. Zaliczono do nich techników prac biurowych, kierowników działu administracyjno-gospodarczego, inżynierów elektryków, nauczycieli przedmiotów zawodowych technicznych, specjalistów do spraw rekrutacji pracowników, pracownik działu logistyki, animator kultury itp.

Zawody nadwyżkowe to takie, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest mniejsze niż liczba zarejestrowanych bezrobotnych. W 2011 roku stanowiły one aż 84 proc. ogółu zawodów. Dla wielu z nich nie odnotowano w ciągu 12 miesięcy ani jednej oferty pracy (sortowacz, specjalista ds. kadr, nauczyciele muzyki, języka polskiego i wychowania fizycznego, robotnik budowlany, referent bankowości, murarz, sekretarka). Niemniej zważywszy na fakt, iż nie wszystkie oferty pracy zgłaszane są przez pracodawców do urzędu, dane te niekoniecznie muszą w pełni odzwierciedlać stan faktyczny.

 

 

Liczba zarejestrowanych na koniec 2011 roku osób bezrobotnych w powiecie wejherowskim (wg grup zawodowych):

1. Sprzedawca - 1172

2. Kucharz - 240

3. Technik ekonomista - 237

4. Mechanik samochodowy - 225

5. Robotnik budowlany - 213

6. Stolarz - 208

7. Krawiec - 186

8. Przetwórca ryb - 141

9. Kelner - 140

10. Fryzjer - 117

11. Ślusarz - 113

12. Informatyk - 85

13. Sprzątaczka - 77

14. Technik prac biurowych - 65

15. Magazynier - 58

Komentarze
Reklama