Wejherowo: Sesja absolutoryjna już we wtorek

Piątek, 19 Czerwiec 2015
Wejherowo

Już w najbliższy wtroek puktualnie o w wejherowskim ratuszu odbędzie się sesja absolutoryjna. 

 

Porządek przewiduje głosowanie projektów następujących uchwał dotyczących: 

- absolutorium dla Prezydenta Wejherowa za 2014 rok,

- zmian w budżecie na 2015 rok,

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Wejherowa;

- w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Wejherowie;

- w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości;

- w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego;

- w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa;
- w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy miastem Wejherowo a osobą fizyczną;

- w sprawie utworzenia Gimnazjum nr 5 (przy ZSO nr 2);

- w sprawie sprzedaży pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Sobieskiego 306 w Wejherowie stanowiącego własność miasta;

- w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetarg;

- w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy miastem Wejherowo a osobami fizycznymi;

- w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy miastem Wejherowo a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. oraz w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz OPEC sp. z o.o.;

- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic: Mickiewicza, Klasztornej, Parkowej i Św. Jacka;

- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. Górek Bolszewskich w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogródków działkowych;

- w sprawie uchwalenia zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa;

- w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz powiatu wejherowskiego;

- w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 r.” oraz „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 r.”;

- w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych.

Komentarze
Reklama