Wybory ławników 2012 - 2015

Czwartek, 16 Czerwiec 2011

W roku bieżącym upływa kadencja ławników sądów powszechnych, zachodzi więc konieczność wyboru ławników na kadencję 2012-2015 do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz do Sądu Rejonowego w Gdyni - Sądu Pracy.

Ławnikiem może być ten kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
6. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sadowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2011 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego. Wzór karty można pobrać z Internetu www.ms.gov.pl
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście z pięćdziesięciu osób wymienionych na liście.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5. 2 aktualne fotografie ( jak do dowodu osobistego).

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Zgłoszenia niespełniające określonych wyżej wymogów, lub złożone po terminie, pozostawia się bez dalszego biegu. O kandydatach na ławników rady gmin, zasięgają informacji od właściwych organów Policji. Rada Miejska Rumi dokona wyboru ławników w terminie do końca miesiąca października 2011 roku.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na ławników proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Rumi ul. Sobieskiego7, gdzie w Biurze Obsługi Mieszkańców, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu mogą otrzymać kartę zgłoszenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z  niezbędnymi załącznikami należy w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 30 czerwca 2011 roku dostarczyć do Biura Rady Miejskiej pok.116.

Komentarze
Reklama