Żądamy od Wójta sprzeciwienia się planom budowy elektrowni

Piątek, 6 Kwiecień 2012
Powiat Wejherowski

W dniu 3 kwietnia 2012 r. Komitet Obywatelski "NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE", reprezentującego interesy osób zamieszkałych w gminie Choczewo i/lub posiadających na jej terenie nieruchomości, ewentualnie z nich korzystających, a sprzeciwiających się budowie elektrowni jądrowej w Lubiatowie (zwanej błędnie "elektrownią w Choczewie"), złożył pismo do Wójta, radnych i sołtysów Gminy domagającego się:

1) Podjęcia uchwały Rady Gminy sprzeciwiającej się planowi budowy elektrowni jądrowej w Lubiatowie, jako sprzecznemu z dotychczasowymi planami zagospodarowania,

2) Określenia jasnych zasad polityki gminy Choczewo, zgodnych z dotychczasowymi, wyżej wymienionymi planami zagospodarowania, przewidującymi zabudowę turystyczną i rekreacyjną na całym jej terenie, a w szczególności w pasie nadmorskim i w położonych w jego sąsiedztwie miejscowościach turystycznych, tak by uwzględnić:

2.1) ochronę środowiska przyrodniczego i terenów atrakcyjnych turystycznie - zagrożone przez oddziaływanie środowiskowe planowanej elektrowni jądrowej oraz sam proces jej budowy;

2.2) rozwój turystyki jako źródła dochodu znacznej części mieszkańców gminy - narażone na zmniejszenie w wyniku sąsiedztwa planowanej elektrowni jądrowej i przez budowę infrastruktury towarzyszącej;

2.3) rozwój budownictwa mieszkaniowego przez ochronę prawa własności mieszkańców gminy do posiadanych nieruchomości - zagrożone wskutek wywłaszczeń pod teren planowanej elektrowni jądrowej;

2.4) prawa majątkowe mieszkańców gminy w odniesieniu do posiadanych przez nich nieruchomości - już obecnie dotknięte znaczną utratą wartości wskutek planowanego sąsiedztwa elektrowni jądrowej.

3) Ochronę osób inwestujących na terenie gminy Choczewo (mieszkańców i inwestorów) zgodnie z dotychczasowymi, wymienionymi wyżej planami zagospodarowania, przed dyskryminacją i negatywnymi skutkami działań ze strony innych osób i podmiotów, w tym inwestora planującego budowę elektrowni jądrowej w Lubiatowie.

4) Nieużywanie w dokumentach prawnych, w mediach i w debacie publicznej wprowadzającego w błąd opinię publiczną określenia/nazwy "Elektrownia Jądrowa Choczewo/w Choczewie", lecz poprawnego: "Elektrownia Jądrowa Lubiatowo/w Lubiatowie" lub, alternatywnie: "Elektrownia Jądrowa w lokalizacji Lubiatowo-Wschód". Obecna nazwa ukrywa fakt, że w rzeczywistości ma się ona znaleźć na terenie nadmorskim, w bezpośrednim sąsiedztwie najszerszej na Pomorzu plaży oraz stanowiących najcenniejszy element tej części Wybrzeża Słowińskiego ruchomych Wydm Lubiatowskich, jak też chronionych prawem polskim i unijnym obszarów Natura 2000 PLH220003 Białogóra i PLB990002 Przybrzeżne wody Bałtyku.

5) Wniósł o udzielenie następujących informacji publicznych:

5.1) Czy Wójt lub Rada Gminy Choczewo ustosunkowywali się do Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Polskiego Programu Energetyki Jądrowej, do której w ramach konsultacji społecznych można było do dnia 03.02.2012 składać w Ministerstwie Gospodarki uwagi, sugestie, zastrzeżenia i sprzeciwy ?

5.2) Czy Wójt lub Rada Gminy Choczewo wydali już swoje opinie odnośnie lokalizacji planowanej elektrowni jądrowej - a jeśli tak, to jaka była ich treść ?

5.3) Czy Wojewoda Pomorski zawiadomił Wójta lub Radę Gminy Choczewo o wszczęciu postępowania o wskazanie lokalizacji elektrowni jądrowej, a jeśli tak, to jaka była treść tego zawiadomienia ?

5.4) Czy w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o wskazanie lokalizacji elektrowni jądrowej lub w ich okolicy, planuje się wstrzymanie wydawania pozwoleń na budowę lub zawieszenie toczących się postępowań ?

5.5). Czy dotychczasowe plany zagospodarowania opisane w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo" (1997), "Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Choczewo" (1999) i "Uchwale Nr VI-58/2003 Rady Gminy w Choczewie z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo" (2003) uległy zmianom od momentu ich uchwalenia lub czy są planowane w nich jakieś zmiany ?

W Uzasadnieniu Komitet przypomina m.in., że

Wykonanie powyższych planów, uchwał, studium i wynikających z nich kolejnych aktów prawnych zostało przez Radę Gminy (organ prawodawczy) nałożone na Wójta Gminy Choczewo (organ wykonawczy).

W obliczu zagrożeń wynikłych z planowania i ewentualnej budowy EJ należy przewidywać całkowity upadek sektora turystycznego na terenie gminy Choczewo, czego konsekwencją będzie utrata znacznej liczby miejsc pracy i drastyczne ograniczenie dochodów jej mieszkańców.

Zwraca się uwagę, że w rzeczonym przypadku szkodliwego dla gminy Choczewo i jej mieszkańców planu budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Wschód, zaniechanie przeciwdziałania tej inwestycji będzie równoważne z działaniem na szkodę mieszkańców, społeczności lokalnej i miejscowych inwestorów, tym samym pociągając za sobą prawo do żądania przez nich odszkodowania od osób - członków lokalnych organów władzy samorządowej, które się tego zaniechania dopuściły.

Za działanie na szkodę części mieszkańców i innych osób należy również przyjąć wypowiedzi zawarte w "Wieściach Choczewskich" Nr 3 (145), Marzec 2012. Niektóre z nich, w tym w szczególności niewybredne komentarze w odniesieniu do mieszkańców gminy oraz ich gości, zwłaszcza naukowców obecnych w dniu 9 lutego na tzw. spotkaniu informacyjnym z PGE, noszą znamiona naruszenia dóbr osobistych tych osób - niezależnie od kuriozalnego i niezgodnego z prawem prasowym zastrzeżenia redakcji, że za treść artykułów odpowiadają tylko sami autorzy artykułów.

Przypomina się o prawie w/w mieszkańców i inwestorów do opinii na temat ewentualnych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

Komentarze
Reklama