Zmiany w becikowym

Środa, 23 Styczeń 2013
Wejherowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że tzw. becikowe, czyli jednorazowa zapomoga, przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł netto.

Od 1 stycznia 2013 r. do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka należy dołączyć: wypełniony przez rodzica lub opiekuna wniosek, zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży, oświadczenie drugiego rodzica o niepobraniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w innym organie, kserokopie dowodów osobistych obojga rodziców (oryginały do wglądu), kserokopie aktu urodzenia dziecka, a w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko kserokopia zupełnego aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu), PESEL dziecka oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne (odpowiednio jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny).

Komentarze
Reklama