ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

Piątek, 10 Luty 2017
Gdynia

W ubiegłym roku w województwie pomorskim pod kątem prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich ZUS skontrolował blisko 10 tys. osób, z których 392 pozbawiono prawa do zasiłku. Kwota zasiłków cofniętych w wyniku kontroli wyniosła 515,6 tys. zł. 

W ramach przysługujących uprawnień Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje zarówno prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku sprawdza się, czy ubezpieczony naprawdę jest chory, natomiast w drugim, czy stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. dorabia sobie, czy remontuje mieszkanie. 

W całym 2016 r. w woj. pomorskim lekarze orzecznicy wydali 26,7 tys. orzeczeń w sprawie zwolnień lekarskich, w wyniku których 1676 osób uznano za zdolne do pracy. W sumie              w wyniku kontroli, kwota cofniętych zasiłków chorobowych wyniosła 726,6 tys. zł. 

W przypadku ustania zatrudnienia Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniża podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Obowiązek ten wynika z ustawy                o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wysokość świadczenia w takim przypadku nie może być wyższa niż 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z tego powodu 2016 r. w całym kraju obniżono wypłaty o 183,4 mln dla 209,9 tys. osób.

Niekiedy pracownicy zwlekają z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego do pracodawcy. Jest to kolejny przesłanka ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego. Jeśli nie dostarczymy płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, świadczenie zostanie zmniejszone o 25 proc.  od 8 dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia.  W cały kraju ograniczenie to dotknęło w 2016 r. 69,7 tys. osób na łączną kwotę ponad 4,1 mln.

Warto więc dopilnować wszelkich formalności i terminów związanych ze zwolnieniem lekarskim aby później uniknąć problemów.

Komentarze
Reklama