Atrakcyjne nieruchomość przy ul. Nowowiejskiego

Środa, 23 Grudzień 2009

Atrakcyjne działka w Wejherowie, położona na „Wzgórzu Ojca Grzegorza", w sąsiedztwie Puszczy Darżlubskiej i rzeki Redy. Nieruchomość położona jest przy ul. Nowowiejskiego. Cena wywoławcza 368 300,00 zł plus VAT (22%).

Opis: nieruchomość położona w północnej części miasta, działka foremna o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą i kilkoma drzewami owocowymi (ich wycinka nie wymaga zezwolenia odpowiedniego organu), nachylenie terenu w kierunku południowym.

Projekt budowlany: powierzchnia użytkowa domu: 129,09 m2 - parter wraz z poddaszem oraz garaż dostępny z poziomu terenu.

Pozwolenie na budowę: pozwolenie ważne przez okres 3 lata od daty uprawomocnienia się decyzji tj. do maja 2012 r.

Z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym domu jednorodzinnego wraz z załącznikami można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195, p. 205. Nabywca przedmiotowej nieruchomości ma prawo odstąpić od wykorzystania przedmiotowego pozwolenia na budowę.

Przeznaczenie: działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa - Wzgórze Ojca Grzegorza. Szczegółowe regulacje zawarte zostały w karcie jednostki urbanistycznej 3.3 MN, gdzie ustalono m.in., iż:

  • na obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi,
  • ustala się zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej,
  • dopuszcza się budowę budynku gospodarczego (w tym garażu) w postaci obiektu połączonego z budynkiem głównym lub obiektu wolnostojącego - max 2 stanowiska garażowe,
  • dopuszcza się wprowadzenie funkcji usługowej w budynku mieszkalnym do 30% powierzchni użytkowej budynku o uciążliwościach i poziomie hałasu dostosowanych jak dla zabudowy mieszkaniowej (działalność nieuciążliwa).

Uzbrojenie: w ulicy Chopina znajduje się m.in. gaz, natomiast w ulicy Nowowiejskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, telefoniczna i kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo - wodne: na działce w podłożu, poniżej warstwy gleby zalegają grunty nośne, na terenie występują warunki gruntowo - wodne umożliwiające posadowienie bezpośrednie.

 

Przetarg odbędzie się dnia 26 stycznia 2010 r. o godz. 9.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera nr 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 36 930,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 20 stycznia 2010 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 22 stycznia 2010 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dn. 15 stycznia 2010 r., o godz. 12.00, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Informacji w sprawie przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, tel. (058) 677 71 47 lub 677 71 43. Więcej na: www.wzgorze.wejherowo.pl

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020