Informacje dotyczące dowodów osobistych

Piątek, 11 Marzec 2011

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą zasad wymiany i unieważniania dowodów osobistych.

INFORMACJA w sprawie wymiany dowodów osobistych, wydanych w 2001 r.

W związku z kończącym się okresem ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 r., przypominamy o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów. Dokument jest ważny właśnie 10 lat. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, jest to 5 lat. Osoby, które ukończyły 65 rok życia, o ile zwróciły się o wydanie dowodu osobistego na czas nieoznaczony - nie muszą wymieniać dokumentu, gdyż dowód jest ciągle ważny.

Data ważności dowodu umieszczona jest w prawym, dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).W pierwszej kolejności wnioski powinny złożyć osoby, które miały wydane dowody osobiste w styczniu lutym, marcu lub kwietniu. Średni czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi około miesiąca.

Od 1 stycznia 2010 opłata za wyrobienie dowodu osobistego nie jest pobierana.

Przypominamy, że wnioski o nowy dowód osobisty składa się osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce stałego zameldowania.Brak ważnego dowodu może skutkować problemami podczas spotkania z policją, w banku lub podczas załatwiania różnego rodzaju spraw np. próby zrobienia zakupów na raty.

ZASADY UNIEWAŻNIANIA DOWODU OSOBISTEGO

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.993 ze zmianami)

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,uszkodzenia dowodu osobistego,upływu terminu ważności dowodu osobistego.

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie:

14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego dokumentu potwierdzającego zmianę danych zawartych w dowodzie osobistym, albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska; w przypadku uszkodzenia lub utraty dowodu osobistego- niezwłocznie, w przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności.

UWAGA!

Dowód osobisty podlega unieważnieniu ( art. 43 ustawy)1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;3) z dniem zgonu jego posiadacza;4) z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;5) po upływie 3 miesięcy do zaistnienia okoliczności zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące);6) z dniem upływu terminu ważności.

Osoba która utraciła dowód osobisty, jest obowiązania niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu jednostkę konsularną ( art. 42 ustawy).

Unieważnienie dowodu następuje w formie czynności materialno- technicznej, przez pracownika w systemie wydanych dowodów osobistych. Po urzędowym unieważnieniu dowodu osobistego w systemie, osoba posługuje się już nieważnym dowodem osobistym.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020