Nieruchomość na ul. Budowlanych, działka B, na cele przemysłowe

Wtorek, 29 Grudzień 2009

Proponuje się zagospodarowanie nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą o nieszkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Przeznaczenie terenu wg ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa: Nieruchomości znajdują się w jednostce terytorialnej T1, gdzie m.in. ustala się:

  • zakaz rozbudowy lub lokalizacji nowych obiektów związanych z działalnością gospodarczą, produkcyjną lub usługową o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko;
  • zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnych w strefie 100 m od linii rozgraniczającej drogi krajowej nr 6;
  • zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze zabudowy szeregowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
  • dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako dopełnienie istniejących terenów mieszkaniowych.
Budowlanych - użytkowanie wieczyste B stan prawny: uregulowany - Kw nr 56126, Kw nr 57127; właściciel Skarb Państwa, użytkownik wieczysty Gmina Miasta Wejherowa; zbyciu podlega prawo wieczystego użytkowania; nieruchomość składa się z działek o numerach: 10/21, 10/6 obręb 2 wraz z udziałem 17/100 w prawie użytkowania wieczystego działek nr 9/16, 10/20, 11/14, 12/12 obr. 2, stanowiących drogę wewnętrzną; powierzchnia całkowita: 10342 m2 oraz udział 17/100 w prawie użytkowania wieczystego drogi wewnętrznej o pow. 3587 m2; stan zagospodarowania: teren niezabudowany, porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami, wzdłuż wschodniej granicy działek znajduje się niewielka skarpa, słupy oświetleniowe z napowietrzną linią energetyczną i betonowy płot, przez północną część działki nr 10/21 przebiega podziemny przewód energetyczny wysokiego napięcia, w południowo-zachodniej części nieruchomości wykonane jest przyłącze do lokalnej sieci wodociągowej; droga wewnętrzna częściowo jest oświetlona, nawierzchnia utwardzona; uzbrojenie: częściowo na nieruchomości, w ul. Budowlanych znajduje się sieć kanalizacyjna, energetyczna i gazowa; planowana budowa wodociągu miejskiego; tryb sprzedaży: przetarg nieograniczony.
Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020