Nieruchomości pod budownictwo mieszkalno-usługowe ul. Srebrna

Wtorek, 29 Grudzień 2009

Proponuje się zagospodarowanie nieruchomości pod zabudowę mieszkalno-usługową o śródmiejskim charakterze. Przeznaczenie terenu wg ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa: Nieruchomości znajdują się na terenie jednostki Wejherowo Śródmieście - część północna, w strefie zabudowy projektowanej mieszkalno-usługowej o śródmiejskim charakterze, gdzie dozwolone jest wszelkie użytkowanie z wyłączeniem:

  • użytkowania powodującego uciążliwości przekraczające określone normatywnie wartości i wykraczające poza granicę własności posesji, na której znajdują się obiekty;
  • upraw rolniczych i hodowli inwentarza;
  • garaży indywidualnych i budynków gospodarczych wolnostojących;
  • urządzeń wytwarzania i pozyskiwania gazu, elektryczności, wody, pary wodnej, punktów GPZ, oczyszczalni ścieków, wysypisk i spalarni śmieci.

Na obszarze objętym ofertą obowiązuje ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy na 12 m. Rysunek planu określa tereny, dla których ustala się obligatoryjnie zespoły zorganizowanego parkowania w poziomie piwnic (dot. "Srebrnej A" i "Srebrnej C"). Rysunek planu określa także teren, dla którego ustala się sposób zagospodarowania jako strefę zieleni, komunikacji i rekreacji publicznej oraz obligatoryjną realizację stawu (dot. "Srebrnej B").Srebrna A stan prawny: uregulowany - Kw nr 41627, Kw nr 42215, Kw nr 16295; właściciel Gmina Miasta Wejherowa, zbyciu podlega prawo własności; nieruchomość składa się z działek o numerach: 90/12, 90/7, 93/1, 90/9, 89, 87, 86, 88, 93/4, 109, cz.110/3 obręb 15; powierzchnia całkowita: ok. 11836 m2; stan zagospodarowania: teren niezabudowany, na działce nr 109 występuje skarpa, nieruchomość zakrzaczona z pojedynczymi drzewami; przez nieruchomość przebiegają sieci energetyczne i wodociągowe; wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości przebiega kolektor kanalizacji deszczowej; uzbrojenie: częściowo na nieruchomości; miejska sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa w ulicach przyległych do nieruchomości; tryb sprzedaży: przetarg nieograniczony. Srebrna B stan prawny: uregulowany - Kw nr 42215; właściciel Gmina Miasta Wejherowa, zbyciu podlega prawo własności; nieruchomość składa się z działek o numerach: 84/7, 531 obręb 15; powierzchnia całkowita: 9294 m2; stan zagospodarowania: teren niezabudowany; w północnej części nieruchomości, na jej obrzeżach, występuje skarpa oraz pojedyncze drzewa, nieruchomość częściowo zakrzaczona; północnym skrajem działki nr 84/7 przebiega kolektor kanalizacji deszczowej; uzbrojenie: miejska sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa w ulicach przyległych do nieruchomości; tryb sprzedaży: przetarg nieograniczony.

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020