Obciążenia składkowe gdy zleceniobiorca w ramach umowy zlecenia wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy

Piątek, 30 Październik 2015

Powszechną praktyką jest, że osoby przedsiębiorcze nie poprzestają na jednym etacie. Często łączą go z umową cywilnoprawną, wykonują na raz kilka zleceń albo jedno dzieło po drugim. Gdy występują zbiegi tytułów do ubezpieczeń, przepisy rozstrzygają kiedy składki są obowiązkowe a kiedy dobrowolne.

Zasady opłacania składek od umów cywilnoprawnych zależą przede wszystkim od tego z kim umowy są  zawierane. Jeśli z własnym pracodawcą to od takiej umowy – zlecenia lub innej o świadczenie usług, czy o dzieło zawsze trzeba opłacać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Takiego zleceniobiorcę czy przyjmującego zamówienie na wykonanie dzieła przepisy ubezpieczeniowe uznają za pracownika. Zatem pracodawca w takiej sytuacji musi zsumować przychód z obu umów i naliczyć składki. 

Przeanalizujmy przepisy ustawy: zgodnie z art. 8, ust. 2a ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. 

Natomiast art. 18 ust. 1a w/w ustawy w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej, stanowi, że w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło. 

Powyższe przepisy są zasadniczą podstawą tez Sądu Najwyższego, który uznał, że płatnikiem składek od umowy o dzieło zawartej przez pracownika z podmiotem trzecim jest w dalszym ciągu pracodawca, a nie podmiot trzeci, o ile efekty pracy są w dyspozycji pracodawcy. 

Interpretacja SN zakłada, że na gruncie ustawy systemowej jej przepisy wprowadzają bardzo szerokie rozumienie pojęcia „pracownik”. W konsekwencji – pomimo że pracodawca nie jest stroną umowy o dzieło – ma w związku z jej realizacją obowiązki w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń pracowniczych. Taka sytuacja następuje, gdy pracownik wykonuje na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia pracę na rzecz pracodawcy. A właśnie tak było w sprawach ocenionych przez Sąd Najwyższy w: 

uchwale Sądu Najwyższego z 2 września 2009 r. (sygn. akt II UZP 6/09) oraz
wyroku z 22 lutego 2010 r. (sygn. akt I UK 259/09).
Należy zatem pamiętać, iż zasady podlegania ubezpieczeniom stosuje się również w przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zawierana jest z zupełnie innym podmiotem niż pracodawca, ale jest wykonywana na jego rzecz. Zgodnie z orzecznictwem płatnikiem składek w stosunku do osób wykonujących umowy cywilnoprawne jest w takiej sytuacji pracodawca. Nie opłaca ich zatem osoba trzecia, z którą zawarto umowę zlecenia czy o dzieło ale podmiot, na rzecz którego praca jest faktycznie świadczona. Podpisujący taką umowę musi mieć świadomość tego, że nie będzie ubezpieczony jak „zwykły” zleceniobiorca ale jak pracownik. 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020