XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa

Niedziela, 7 Kwiecień 2013
Wejherowo

9 kwietnia 2013 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy placu Jakuba Wejhera 8 odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. 

W trakcie obrad planowane jest rozpatrzenie i przyjęcie następujących uchwał:

- Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013;
- Uchwała o zmianie uchwały Nr Vlk/XXVI/320/201 2 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa;
- Uchwała w sprawie pomocy finansowej w budowie centrum monitoringu w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie;
- Uchwała w sprawie pomocy finansowej w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie;
- Uchwała w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji ze SzpitalemSpecjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie na realizację dwóch programów polityki zdrowotnej pn.: "Zapewnienie społeczności lokalnej oraz pacjentom szpitala dostępności do nowoczesnych i wysoce skutecznych technik diagnostyczno - leczniczych przewodu
pokarmowego, wykonywanych w sytuacjach nagłego zagrożenia życia, jak również w trybie planowym" oraz "Poprawa opieki perinatalnej nad dziećmi urodzonymi  w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie poprzez poszerzenie diagnostyki o przesiewowe badania ultrasonograficzne i echo serca;
Uchwała w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów;
- Uchwała w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy świętej; 
- Uchwała w sprawie uchwalenia nowego regulaminu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa; 
- Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osób fizycznych prawa własności nieruchomości;
- Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości;
- Uchwała w sprawie zgody na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
- Uchwała W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa;
- Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2013-2017;
- Uchwała o zmianie uchwały Nr Vk/XXIV/243/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa;
Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego;

- Uchwała o zmianie uchwały Nr VIk/XXVI/326/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego druk nr 376;
- Uchwała w sprawie sprzedaży udziału w części wspólnej nieruchomości przy ul. 12 Marca 213A w Wejherowie na rzecz osoby fizycznej;
- Uchwała w sprawie przystank6w komunikacyjnych wmieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Wejherowo;
- Uchwala w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Wejherowa - aktualizacja 2012;
Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2012 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie";
- Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów;
- Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Wiesława Różańskiego;
- Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Marceliny Mudlaff;
- Uchwała w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020