Zagłosuj przez pełnomocnika

Piątek, 5 Listopad 2010

Osoby niepełnosprawne oraz starsze, które ukończyły 75. rok życia, mogą w najbliższych wyborach samorządowych zagłosować przez pełnomocnika. Aby to zrobić, trzeba do 12 listopada złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa. Można przy tym zostać pełnomocnikiem tylko jednej osoby. Wyjątkowo, może być ono przyjęte od dwóch osób, pod warunkiem jednak, że co najmniej jedną z tych osób jest wstępny (np. ojciec, matka), zstępny (syn, córka, wnuk), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wniosek o pełnomocnictwo należy złożyć najpóźniej na 10 dni przed głosowaniem, czyli do 12 listopada, bo czwartek, 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat) oraz kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, w przypadku, gdy osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik będzie zobowiązany do okazania komisji wyborczej dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem) oraz aktu pełnomocnictwa do głosowania. Następnie, po potwierdzeniu otrzymania karty do głosowania, pełnomocnik uda się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, gdzie na karcie do głosowania zaznaczy na kogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do urny.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania jest bezpłatne. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika nie jest możliwe przy głosowania w specjalnych obwodach wyborczych, tworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, czy też w obwodach tworzonych za granicą.Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020