Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku – zasady ogólne (cz.1)

Czwartek, 17 Grudzień 2015

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zlecenia. Zmiany obejmą głównie tych zleceniobiorców, którzy wykonują zlecenia dla kilku płatników czyli zawarli więcej niż jedną umowę lub poza umową zlecenia posiadają jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń. 

W obecnym stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 roku osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, jak np. umowa zlecenia, umowa agencyjna bądź inna umowa o świadczenie usług lub pozarolnicza działalność i współpraca przy niej  jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. 

Zgodnie z nowymi zasadami osoba wykonująca umowę zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów – podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z tych innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się jednak jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia (1 850 zł).

Zatem zleceniobiorca, który z umowy zlecenia uzyska w danym miesiącu oskładkowany przychód niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a posiada jeszcze inne tytuły z wymienionych, np. inną umowę zlecenia czy pracę nakładczą, będzie podlegał ubezpieczeniom nie tylko z tej umowy zlecenia, ale także z pozostałych tytułów. Oskładkowane obowiązkowo będą te wszystkie tytuły, z których łączna miesięczna podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowychprzynajmniej zrówna się z progiem minimalnego wynagrodzenia bądź go przekroczy. 

Bez zmian pozostaje oskładkowanie przychodu z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywaną na jego rzecz. Jeżeli podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę przychód z dodatkowego zlecenia podlega ubezpieczeniom dobrowolnie. Inaczej będzie jednak, w sytuacji gdy pracownik, w przeliczeniu na okres miesiąca, nie osiąga minimalnego wynagrodzenia i dodatkowo wykonuje pracę (na rzecz innego podmiotu niż pracodawca) na podstawie kilku umów zlecenia. Wówczas obowiązkowe będą nadal stosunek pracy, a także umowy zlecenia, jeżeli suma podstaw wymiaru składek z tytułu tych umów będzie wynosiła mniej niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Zmiany, które dla wielu płatników są bardzo istotne ze względu na wzrost kosztów płac powodują również zwiększenie ilości obowiązków administracyjnych związanych z koniecznością przeprowadzania bardziej szczegółowej analizy obowiązku oskładkowania zawieranych umów zlecenia.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020